Repatriation flight from Madagascar of 135 Thai citizens during COVID -19

Repatriation flight from Madagascar of 135 Thai citizens during COVID -19

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มิ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ค. 2565

| 267 view

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวให้การดูแลช่วยเหลือส่งคนไทยในมาดากัสการ์

       จำนวน  ๑๓๕ คน กลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาด COVID - ๑๙

 

ในช่วงการแพร่ระบาด COVID – ๑๙ ซึ่งเกิดขึ้นในมาดากัสการ์และรัฐบาลมาดากัสการ์มีมาตรการ lock down ประเทศ และปิดน่านฟ้า ตั้งแต่ วันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันจึงส่งผลกระทบต่อชาวมาลากัสซีและคนไทยในมาดากัสการ์ ปัจจุบันมีจำนวนคนไทย ๓๕๐ คน ไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดหรือออกนอกเขตพื้นที่ที่ไม่ได้รับการอนุญาต 

ในการนี้  เมื่อวันที่  ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๓  สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการจัดส่งคนไทยในมาดากัสการ์ปฎิบัติงาน ณ บรรษัท Ambatovy  สังกัด บริษัทศรีราชาคอนสตรักชัน จำนวน ๑๓๕ คน กลับประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินพิเศษ

ที่  TNR – DOH  : QR ๗๔๗๘/ DOH – BKK: QR ๓๔๔๘ ออกจากมาดากัสการ์ เวลา ๑๙.๑๕  น. (เวลามาดากัสการ์) และมีกำหนดจะถึงกรุงเทพฯ ในวันที่  ๓ มิ.ย. ๒๕๖๓

เวลา ๑๖.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย) โดย นายไกรวัฒ ภมรบุตร รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว และ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มาอำนวยความสะดวกในการส่งคนไทยกลับประเทศไทย ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตรวจเอกสารประกอบการเดินทางโดยผู้เดินทางทุกคนมี 

) ใบรับรองแพทย์  Fit to Fly ) หนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ ๓) แบบฟอร์ม ต. ๘ นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมข้าวกล่องกระเพราไก่ไข่ดาว และ

น้ำดื่มไปแจกด้วยทุกคน ส่วนหน้ากากอนามัย สถานกงสุลใหญ่ฯ  ได้ส่งไปมอบให้คนไทยทุกคนก่อนหน้าแล้ว ณ บรรษัท Ambatovy เมืองตามาตาฟ ทางภาคตะวันออกของมาดากัสการ์   ทั้งนี้ ผู้เดินทางทุกคนได้ลงนามในเอกสารยินยอม ๑) การกักกันเฝ้าระวังโรค ๑๔ วันในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ๒) การพักห้องคู่ และ

) แจ้งให้ญาติทราบว่าไม่ต้องมารับที่ท่าอากาศยานในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย             ในโอกาสนี้ ผู้รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ  ได้พบปะกับ นาย Philippe Beaulne รองประธานบรรษัท Ambatovy ที่สนามบินแห่งชาติ IVATO ของมาดากัสการ์ ซึ่ง

นาย Beaulne กล่าวแสดงความชื่นชมและพอใจผลงานของวิศวกรและช่างเทคนิคของไทยสังกัดบริษัทศรีราชาคอนสตักชันเป็นอย่างมาก  บรรษัท Ambatovy ซึ่งร่วมทุนระหว่าง แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาดากัสการ์ทำเหมืองแร่โคบอล และนิกเกลเพื่อส่งขายในตลาดโลกซึ่งเป็นการร่วมทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมาดากัสการ์ได้ทำสัญญาผูกพันธ์กับบริษัทศรีราชาคอนสตรักชันจัดหาวิศวกรและช่างเทคนิคของไทยมาปฎิบัติงานในมาดากัสการ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๙  ทั้งนี้ รายได้ที่ฝ่ายไทยได้รับจาก

บรรษัท Ambatovy มีมูลค่าประมาณปีละ ๓๐๐ ล้านบาท และ นาย Beaulne ยังได้แจ้งกับ ผู้รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – ๑๙

น่าจะคลี่คลายภายในปลายปี ๒๕๖๓  และ หากต้นปี ๒๕๖๔ รัฐบาลมาดากัสการ์ยังไม่เปิดน่านฟ้าสำหรับสายการบินพาณิชย์ บรรษัท Ambatovy ก็คงต้องจัดเครื่องบินเหมาลำเช่นเดียวกับครั้งนี้รับคนไทยในกลุ่มนี้ ๑๓๕ คน จากประเทศไทยกลับมาปฎิบัติงานใน

 

 

มาดากัสการ์อย่างต่อเนื่องต่อไป เนื่องจากยังมีโครงการซ่อมบำรุงเครื่องมือก่อสร้าง

ทำเหมืองแร่ของบรรษัทฯ ยังคั่งค้างอยู่หลายโครงการและระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศไทยวิศวกรและช่างเทคนิคของไทยกลุ่มนี้ก็ได้รับเงินเดือนตามปกติเนื่องจากบรรษัท Ambatovy ได้ทำสัญญาผูกพันกับบริษัทศรีราชาคอนสตักชันของไทยเป็นรายปี

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณกระทรวงฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการกงสุลสำหรับความร่วมมือและการประสานงานอย่างดียิ่งและรวดเร็ว ทำให้การประสานงานกับทางการมาดากัสการ์และบรรษัท Ambatovy ในการจัดส่งคนไทยกลับประเทศไทยเป็นไปด้วยความราบรื่น

 

                                                ---------------------------

                                                                        สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว

                                                                                    ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓

 

                          

 


 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ